Nieuws

23 juni 2022 Verslag gemeente-avond

We zijn de gemeente-avond gestart met een meditatie over 1 Petrus 2: 1-10 ’levende stenen’. Daarna hebben we gesproken over de vorige gemeente-avond d.d. 18 maart 2020. De dank- en klaagpunten die destijds zijn benoemd hebben we weergegeven, waarbij tevens is toegelicht wat we daarmee hebben gedaan. Vervolgens hebben we gereflecteerd op de coronaperiode.

Voorafgaand aan de pauze is toegelicht dat de kerkenraad op de ‘heidag’ van 14 mei 2022 aan de hand van de thema’s: vieren, delen, leren en omzien een concept plan heeft opgesteld. Tijdens de pauze konden de gemeenteleden daarover met elkaar in gesprek en opmerkingen en/of aanvullingen daarop geven. De betreffende opmerkingen en aanvullingen zijn in dit document per thema uitgewerkt. Daarnaast konden gemeenteleden vragen en opmerkingen aan de kerkenraad opschrijven. Dit is eveneens in dit document uitgewerkt.

Na de pauze hebben we het emeritaat van ds. Feike Verboom besproken. We hebben een vergelijking gemaakt van de Westerkerk in 2016 en de Westerkerk in 2022. Tevens is een overzicht van de leeftijdsopbouw van de gemeente gepresenteerd. Vervolgens zijn de verschillende opties voor de invulling van het emeritaat besproken. Aansluitend heeft de voorzitter van de kerkenraad, Jan Willem Prins, het advies van en namens de kerkenraad gepresenteerd. De gemeenteleden konden daarop reageren. Na het beantwoorden van enkele vragen hebben de gemeenteleden ingestemd met het voorstel van de kerkenraad. Dat betekent het aanstellen van 0,9 FTE kerkelijk werker per 1 september 2022. Deze kerkelijk werker gaat zich richten op het jongerenwerk en het ouderenpastoraat. We hebben de gemeente-avond afgesloten door gezamenlijk ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ te zingen.

23 juni 2022,

namens de Kerkenraad

H.J. Benedick – Scriba